Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczonych w formularzach kontaktowych na stronie adwokalesnik.pl jest adwokat Tomasz Leśnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Leśnik (ul. Sobieskiego 14a, 33-300 Nowy Sącz).

Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami GIODO dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu odpowiedzenia na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Wskazane cele dotyczą zarówno formularza kontaktowego, jak i adresu: tomasz.lesnik@adwokatura.krakow.pl

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi informatyczne bądź usługi księgowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, bądź z zawartych przez Administratora umów.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem: tomasz.lesnik@adwokatura.krakow.pl. Wszelkie informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź drogą mailową chronione są tajemnicą adwokacką.