Uregulowanie kontaktów z małoletnim przez sąd- na czym polega?

Kontakty z małoletnim mają na celu zapewnienie dziecku osobistych kontaktów z rodzicem z którym na co dzień ono nie przebywa.

Podstawowym założeniem uregulowania kontaktów sądowych z małoletnim jest zasada dobra dziecka. Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące kontaktów muszą być podejmowane w taki sposób, aby służyły najlepszemu interesowi dziecka. Sąd bierze pod uwagę czynniki takie jak wiek, potrzeby, zdrowie i rozwój dziecka oraz jego relacje z rodzicami lub innymi bliskimi osobami.

Sąd pełni kluczową rolę w uregulowaniu kontaktów sądowych z małoletnim. Na podstawie wniosku jednego z rodziców lub innych osób uprawnionych do kontaktu z dzieckiem, sąd podejmuje decyzję w sprawie kontaktów. Przed podjęciem decyzji, sąd może przeprowadzić rozmowę z małoletnim, a także zasięgnąć opinii biegłych, takich jak psycholog czy pedagog. Celem jest uzyskanie jak najpełniejszego obrazu sytuacji i uwzględnienie potrzeb i zdania dziecka.

Rodzaje kontaktów rodzica z małoletnim

Uregulowanie kontaktów sądowych obejmuje różne rodzaje kontaktów, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności. Mogą to być kontakt osobisty, kontakt telefoniczny, listowny lub za pośrednictwem mediów elektronicznych. Sąd ustala częstotliwość, długość i sposób kontaktu, zawsze kierując się dobrem dziecka.

Decyzje sądu w sprawie kontaktów sądowych z małoletnim mają moc wiążącą dla wszystkich stron. W przypadku naruszenia decyzji przez którąkolwiek ze stron, można podjąć środki egzekucyjne. Sąd ma możliwość nałożenia kar finansowych, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu kontaktów, a nawet ograniczenia władzy rodzicielskiej, jeśli takie działania okażą się uzasadnione.

Chcesz uregulować kontakty z dzieckiem?

Adwokat Tomasz Leśnik udziela wsparcia merytorycznego w postępowaniu zmierzającym do uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Przeczytaj także