Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO) jest związane z odwołaniem od decyzji organów administracji publicznej, które zostały wydane w sprawach samorządowych. SKO jest organem odwoławczym, który ma za zadanie rozpatrywać skargi i odwołania od decyzji podjętych przez organy samorządu terytorialnego.

Oto ogólny zarys postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym:

  1. Złożenie odwołania: Osoba lub podmiot, który jest niezadowolony z decyzji organu samorządu terytorialnego lub innego organu wojewódzkiego, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie odwołania oraz informacje o decyzji, od której się odwołuje.
  2. Terminy: Odwołanie należy złożyć w określonym terminie, który wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia doręczenia decyzji, od której się odwołuje.
  3. Rozpatrzenie odwołania: Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie na podstawie przedstawionych argumentów i dowodów oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w danej sprawie. SKO może również wezwać do udzielenia wyjaśnień i zbadać okoliczności sprawy.
  4. Ustne rozprawy: W niektórych przypadkach, SKO może zorganizować ustną rozprawę, w której strony mogą przedstawić swoje stanowiska i argumenty.
  5. Wydanie decyzji: Po zakończeniu postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydaje decyzję w sprawie odwołania. Decyzja ta może potwierdzić, uchylić lub zmienić pierwotną decyzję organu samorządu terytorialnego lub innego organu wojewódzkiego.
  6. Możliwość apelacji: W niektórych przypadkach, odwołująca strona lub inna zainteresowana osoba może zaskarżyć decyzję SKO do sądu administracyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu odwołania od decyzji?

Adwokat pomoże sporządzić odwołanie od niekorzystnej decyzji i reprezentować stronę w toku postępowania przed SKO.

Warto zaznaczyć, że procedura przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym jest regulowana przez ustawę o samorządzie gminnym oraz odpowiednie przepisy dotyczące innych form samorządu terytorialnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnego postępowania przed SKO, zaleca się skonsultowanie z adwokatem