Jak wygląda procedura ubiegania się o orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego?

Postępowanie o orzeczenie całkowitego ubezwłasnowolnienia w Polsce jest bardzo poważną kwestią, ponieważ wiąże się z ograniczeniem praw osoby dorosłej. W Polsce to sąd opiekuńczy jest odpowiedzialny za prowadzenie takiego postępowania. Całkowite ubezwłasnowolnienie może być orzeczone w przypadku osób, które cierpią na poważne zaburzenia psychiczne lub fizyczne, które uniemożliwiają im samodzielne podejmowanie decyzji oraz zarządzanie swoim życiem i majątkiem. Oto ogólny zarys tego postępowania:

  1. Inicjacja postępowania: Postępowanie o orzeczenie całkowitego ubezwłasnowolnienia może być inicjowane przez członków rodziny osoby dotkniętej zaburzeniami, lekarzy lub inne osoby, które są związane z tą osobą i zaniepokojone jej zdolnościami do samodzielnego funkcjonowania.
  2. Wnioskodawca: Wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być złożony do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której to dotyczy. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje na temat osoby, dla której wniosek jest składany, a także określenie powodów i przyczyn, dla których uważa się, że osoba ta powinna być ubezwłasnowolniona.
  3. Badanie lekarskie: W celu ustalenia stanu zdrowia i zdolności osoby, której dotyczy wniosek, sąd zleca biegłym psychologom i psychiatrom sporządzenie opinii na temat stanu zdrowia i świadomości opiniowanego. Badanie to jest konieczne, aby określić, czy osoba rzeczywiście spełnia kryteria do ubezwłasnowolnienia.
  4. Postępowanie sądowe: Sąd przeprowadza postępowanie, w którym bada stan zdrowia osoby oraz jej zdolności do podejmowania decyzji i zarządzania życiem i majątkiem.
  5. Orzeczenie sądu: Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podejmuje decyzję o orzeczeniu całkowitego ubezwłasnowolnienia lub oddaleniu wniosku. Jeśli sąd orzeka o całkowitym ubezwłasnowolnieniu, osoba traci zdolność do podejmowania decyzji o sobie i swoim majątku, a opiekun prawny zostaje wyznaczony do zarządzania jej sprawami.
Członek Twojej rodziny potrzebuje ustanowienia opiekuna prawnego?

Adwokat pomoże wyjaśnić na czym polega postępowanie, czy spełnione są przesłanki dla złożenia wniosku do sądu i jak udzielić wsparcia prawnego bliskiej Ci osobie.

Warto podkreślić, że ubezwłasnowolnienie jest krokiem ostatecznym i podejmuje się je tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy osoba rzeczywiście nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i jej zdolności są znacznie ograniczone. Postępowanie takie musi przebiegać z zachowaniem wszelkich gwarancji prawnych i proceduralnych dla osoby, której to dotyczy.