W praktyce często spotykam się z pytaniami osób, które składają pozew o orzeczenie rozwodu ich małżeństwa w jaki sposób mogą zmienić nazwisko. Jak wygląda sprawa takiego postępowania i kiedy można to zrobić. Pojawiają się również klienci, którzy pytają, czy można przymusić małżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie. Na wszystkie te pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Czy po rozwodzie można zostać przy nazwisku męża?

Żaden przepis obowiązującego prawa nie nakłada na któregokolwiek z małżonków obowiązku zmiany nazwiska po rozwodzie. Oznacza to, że wyłączną decyzją męża i żony jest dokonanie wyboru co do dalszego używania dotychczasowego nazwiska. Co istotne ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59) w art. 59 określa, iż w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W przeważającej mierze sytuacja ta dotyczy kobiet. Rzadkością w Polsce są sytuacje, kiedy to mężczyzna zmienia nazwisko przy zawarciu związku małżeńskiego. Z treści tego przepisu kluczowy jest termin. Powrócić do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego można wyłącznie w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Po upływie tego terminu możliwa jest zmiana nazwiska, ale odbywa się ona w odrębnym trybie administracyjnym, który musi być poprzedzony złożeniem stosownego wniosku. Dlatego tak ważne jest, aby ustalić, kiedy uprawomocnił się wyrok orzekający rozwód małżeństwa i pilnować tego krótkiego terminu. 

Czy można zmusić byłego małżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie?

W Polsce nie istnieją przepisy, które pozwalałyby na zmuszenie byłej żony czy byłego męża do powrotu do nazwiska, które ten małżonek nosił przed ślubem. W swojej praktyce spotykałem się już z sytuacjami, kiedy małżonek oczekiwał tego w stosunku do drugiego małżonka twierdząc, iż nosząc jego nazwisko przynosi mu hańbę.

W praktyce trzeba mieć na uwadze, iż do zmiany nazwiska nie dochodzi zbyt często, bowiem zwykle powoduje to, iż dzieci będą nosiły nazwisko tylko jednego z rodziców, co dla rodzica, który powraca do nazwiska sprzed ślubu może powodować konieczność dodatkowego tłumaczenia się np. w szkole czy przychodni, że dziecko jest z nim spokrewnione mimo odmiennego nazwiska. 

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Opłata skarbowa za złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o powrocie do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego wynosi 11 zł. Dla osób przebywających za granicą właściwym do przyjęcia takiego oświadczenia jest konsul Rzeczypospolitej Polskiej, który pobiera należną tam opłatę.

Podsumowanie

Poszukujesz adwokata w Nowym Sączu, który udziela porad z zakresu prawa rodzinnego. Potrzebujesz pełnomocnika w sprawie rozwodowej? Zapraszam do kontaktu

Przeczytaj także