W jednym z wpisów na blogu kilka miesięcy temu opisałem do kiedy należy płacić alimenty na dziecko. Jak na to wpływa fakt ukończenia przez dziecko 18. roku życia? Niniejszy artykuł poświęcony jest okolicznościom dotyczącym samego regulowania obowiązku alimentacyjnego po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności. 

Co jest podstawą obowiązku alimentacyjnego?

Obowiązek płacenia alimentów wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i nakłada na rodziców obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka. Obowiązek ten jest różnie regulowany w zależności od sytuacji danej rodziny. Zwykle w rodzinach, gdzie rodzice mieszkają w rozłączeniu obowiązek alimentacyjny i jego wysokość jest regulowana przez rodziców w sposób polubowny. W innych sytuacjach koniecznym jest wytoczenie powództwa o zapłatę alimentów. Takie postępowanie kończy się zawarciem ugody bądź wydaniem wyroku ustalającego wysokość alimentów na małoletnie dziecko.

Komu należy wpłacać alimenty?

Do momentu, kiedy dziecko nie osiągnie 18. roku życia alimenty są wypłacane „do rąk” rodzica, który na co dzień z nim mieszka, bowiem pełni on rolę jego opiekuna prawnego.  W praktyce alimenty te są zwykle przekazywane przelewem na rachunek bankowy rodzica. Jeśli płatność odbywa się w gotówce warto zadbać o pisemne pokwitowanie odbioru gotówki dla uniknięcia ewentualnych problemów w przyszłości.

Alimenty egzekwowane przez komornika

Zdarza się, iż rodzic zobowiązany orzeczeniem sądowym do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego obowiązku. Wtedy konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. W takim przypadku komornik zajmuje wynagrodzenie dłużnika bądź inne składniki jego majątku, w tym ruchomości i nieruchomości, a środki uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego przekazuje następnie na rzecz wierzyciela- rodzica, który reprezentuje małoletniego uprawnionego do alimentów.

Jak należy regulować alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności?

Pełnoletność uzyskuje się w dniu ukończenia 18. urodzin. Ponadto pełnoletność uzyskuje się przez zawarcie przez małoletniego związku małżeńskiego. Kobieta z ważnych powodów może wystąpić z wnioskiem do sądu o wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego. W momencie wydawania orzeczenia musi mieć ukończone 16. lat, chociaż sam wniosek może być złożony wcześniej. W ten sposób również może uzyskać pełnoletność. 

W momencie uzyskania pełnoletności wygasa władza rodzicielska nad dzieckiem. Tym samym uprawniony do alimentów sam jest uprawniony do ich odbierania od rodzica. Co ważne, jeśli alimenty wynikają z wyroku sądowego, to małoletni po uzyskaniu pełnoletność nie musi ponownie występować do sądu o ich zasądzenie bądź zmianę. Tytuł wykonawczy do egzekucji pozostaje w mocy. W toku postępowania egzekucyjnego przed komornikiem wierzyciel, teraz już pełnoletni może udzielić pełnomocnictwa swojemu dotychczasowemu opiekunowi prawnemu do reprezentowania go w toku postępowania egzekucyjnego. 

Potrzebujesz porady prawnej adwokata dotyczącej alimentów? Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej w Nowym Sączu bądź do konsultacji online. 

Przeczytaj także