Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest formą odbywania kary pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny, znany również jako elektroniczny monitoring, to system kontroli i nadzoru, który wykorzystuje urządzenia elektroniczne do monitorowania zachowań lub lokalizacji osób, które są poddane ograniczeniom lub nadzorowi w ramach postępowania sądowego, systemu karnego lub innych okoliczności. Główne cele dozoru elektronicznego to zapewnienie większego bezpieczeństwa społeczeństwa oraz kontrola zachowań osób podlegających tym środkom.

Jak wygląda dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny polega na noszeniu specjalnych urządzeń, takich jak bransoletki monitorujące, które rejestrują lokalizację osoby poddanej nadzorowi. Urządzenia te są zazwyczaj skonfigurowane w taki sposób, że w przypadku naruszenia określonych warunków (np. opuszczenia określonego obszaru) generują alarm lub powiadamiają odpowiednie służby. Dozór elektroniczny ma na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki lub popełnienia kolejnych przestępstw przez osobę pod nadzorem oraz zapewnienie skutecznego wykonywania orzeczonych środków prawnych.

Kiedy można dostać dozór elektroniczny?

Zgodnie z treścią art. 43 la ustawy Kodeks karny wykonawczy sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeśli:

– orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy  albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2art. 64a lub art. 65 § 1 i 2 Kodeksu karnego;

 nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary; 

– skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

– osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę;

– nie ma przeszkód natury technicznej np. z łącznością z urządzeniem monitorującym skazanego 

Gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art. 3 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (kkw) Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 3 § 2 kkw 

W sprawach zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

Dozór elektroniczny- co wolno w trakcie?

W trakcie dozoru elektronicznego skazany może m.in. pracować, wykonywać praktyki religijne, opiekować się osobą małoletnią bądź chorą, kształcić się, wykonywać zakupy czy korzystać z opieki medycznej. Oczywiście czynności te muszą być dokonywane w wyznaczonych godzinach ustalonych uprzednio przez sąd.

Chcesz złożyć wniosek o dozór elektroniczny albo uzyskać poradę prawną? Skontaktuj się z adwokatem w Nowym Sączu i umów się na spotkanie. 

Przeczytaj także