Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu karnego pojawiła się możliwość orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym potocznie zwana konfiskatą. Zasady takiego przepadku pojazdu zostały zawarte w art. 44b Kodeksu karnego. Ustawodawca określił termin wejścia w życie tego przepisu na dzień 14 marca 2024r. Co oznacza, iż dla przestępstw popełnionych przed tą datą nie będzie można stosować tego przepisu.

Za jakie przestępstwo będzie można orzec przepadek samochodu?

Począwszy od 14 marca 2024r. stosownie do treści art. 178a § 5 Kodeksu karnego sąd będzie zobligowany do orzeczenia przepadku o którym mowa w art. 44b KK w sytuacji:

A) popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jeśli zawartość alkoholu w organizmie kierowcy nie była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. W takim przypadku sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeśli wystąpi wyjątkowy przypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Na obecnym etapie dookreślenie tych sytuacji będzie pozostawione doktrynie i orzecznictwu, jednakże można sobie wyobrazić, że mogłyby być to sytuacje ratowania dobra o wyższej wartości jak życie i zdrowie, co spowodowało konieczność prowadzenia pojazdu pomimo nietrzeźwości kierowcy. 

W tym miejscu warto dodać, iż zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

1)  zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2)  zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

B) spowodowania wypadku bądź katastrofy w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia bądź też zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol po popełnieniu czynu. W przypadku niższej wartości orzeczenie przepadku będzie fakultatywne. 

C) orzeczenie przepadku będzie również możliwe w sytuacji spowodowania katastrofy w ruchu lądowym bądź wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez nietrzeźwego sprawcę, bądź takiego, który uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 orzeczenie przepadku będzie obligatoryjne.

Prowadzenie pożyczonego samochodu w stanie nietrzeźwości? Co z przepadkiem pojazdu?

Często zdarza się, że kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości nie jest jego właścicielem. Samochód pochodzi z wypożyczalni, jest przedmiotem leasingu czy został przez kogoś nieodpłatnie użyczony. W takiej sytuacji zgodnie z treścią art. 44b § 2 KK sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu.

Jak sąd ustala wartość pojazdu?

W przypadku prowadzenia pojazdu, którego sprawca nie jest wyłącznym właścicielem albo który po zdarzeniu sprawca zbył, darował albo ukrył pojazd, którym dokonano przestępstwa sąd ustala równowartość pojazdu, która wynika z wartości pojazdu określonej w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Czy biegły może ustalać wartość pojazdu?

Sąd powołuje biegłego celem ustalenia równowartości pojazdu dopiero, gdy ustalenie jego wartości w sposób powyższy nie jest możliwe z uwagi na szczególne cechy pojazdu. 

Kiedy sąd nie orzeka przepadku pojazdu?

W przypadku sprawców będących kierowcami zawodowymi to znaczy, gdy sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy sąd stosownie do treści art. 44b § 4 KK zamiast przepadku orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Podobnie przepadku pojazdu ani jego równowartości nie orzeka się jeśli jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie karnej albo szukasz adwokata, który będzie prowadził obronę w Twojej sprawie w Nowym Sączu bądź okolicach? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także