Alimenty to świadczenie na rzecz osoby uprawnionej, zwykle małoletniego dziecka bądź byłego małżonka mające stanowić źródło dla jego częściowego utrzymania i sfinansowania podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Brak terminowego regulowania obowiązku alimentacyjnego oprócz naganności społecznej i moralnej stanowić może źródło wielu problemów dla zobowiązanego do płacenia alimentów.

Jakie są konsekwencje uchylania się od płacenia alimentów? 

Oprócz ryzyka prowadzenia egzekucji komorniczej w stosunku do dłużnika przykrą konsekwencją uchylania się od płacenia alimentów może być również odpowiedzialność karna przewidziana w artykule 209 kodeksu karnego, za które to przestępstwo niealimentacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku, a w przypadku gdy sprawca przestępstwa naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych zagrożenie karą pozbawienia wolności zostało zwiększone do lat 2.

Oczywiście prowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem generuje dla dłużnika wymierne koszty takiego postępowania, które w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić nawet do licytacji majątku ruchomego i nieruchomości dłużnika.

Niezależnie od powyższego konsekwencją uchylania się od płacenia alimentów zawsze jest pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego do tych alimentów zwykle małoletniego dziecka.

Ponadto konsekwencją uporczywego uchylania się od alimentów może być zasadność dla zainicjowania przed sądem rodzinnym sprawy o ograniczenie bądź nawet w szczególnych przypadkach popartych dodatkowymi okolicznościami pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim.

Jakie są przesłanki uzasadniające zatrzymanie prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

W ściśle określonych warunkach zobowiązany do alimentów może mieć zatrzymane prawo jazdy w przypadku niewykonywania obowiązku alimentacyjnego. Dla zaistnienia zasadności dla takiego postępowania musi zaistnieć łącznie kilka okoliczności. Po pierwsze alimenty muszą być ustalone w prawomocnym orzeczeniu sądu (wyrok bądź ugoda). Po drugie egzekucja alimentów prowadzona przed komornikiem musi okazać się bezskuteczna. W tym celu konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji. Po trzecie zaległość alimentacyjna musi trwać co najmniej 6 miesięcy i wynosić w każdym miesiącu ponad połowę zasądzonej tytułem alimentów kwoty. Spełnienie tych warunków stanowi dopiero podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrzymania prawa jazdy.

Procedura zatrzymania prawa jazdy za zaległe alimenty

Organem administracyjnym odpowiednim do zainicjowania sprawy o zatrzymanie prawa jazdy jest właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zależności od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów. Istnieją sytuacje kiedy taka procedura uruchamiana jest z urzędu, a to w przypadku, kiedy osoba uprawniona do alimentów otrzymuje środki z funduszu alimentacyjnego bądź gdy małoletni jest w pieczy zastępczej.

Właściwy organ do prowadzenia sprawy administracyjnej ustala wspomniane wyżej okoliczności celem ustalenia czy zachodzą przesłanki do zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi. W przypadku spełnienia przesłanek organ administracyjny zatrzymuje prawo jazdy. Na taką decyzję przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego a później ewentualnie do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w dzisiejszych czasach większość osób posiada prawo jazdy niemożność korzystania z samochodu stanowić będzie istotną dolegliwość dla dłużnika alimentacyjnego, a jednocześnie mobilizacje dla terminowego regulowania tegoż obowiązku.

Jak można odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Aby odzyskać prawo jazdy trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie.

Po pierwsze dłużnik musi przez kolejne 6 miesięcy wywiązywać się z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% należności alimentacyjnych miesięcznie. Ponadto dłużnik musi utracić status dłużnika alimentacyjnego czyli spłacić należności powstałe względem gminy z tytułu realizowania obowiązku alimentacyjnego przez fundusz alimentacyjny.

Po spełnieniu powyższych warunków należy wystąpić do starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wniosek taki z urzędu składa właściwy organ administracyjny.

Podsumowanie

Wprowadzone narzędzie w postaci zatrzymania prawa jazdy ma na celu mobilizowanie dłużników do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z nałożonego obowiązku alimentacyjnego. Jeśli masz problem prawny z prowadzoną egzekucją komorniczą bądź chcesz uzyskać alimenty zapraszam na poradę prawną do adwokata w Nowym Sączu.

Przeczytaj także

Czy warto zbierać paragony do sprawy o alimenty?

Kiedy można się domagać obniżenia alimentów?

Ile może zabrać komornik w 2024r. w trakcie egzekucji?

Jaka grozi kara za sprzedaż napojów energetycznych niepełnoletnim?

Czy można uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i hodowlane?