Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na postawę skazanego i brak wykonywania przez niego innej rodzajowo kary w szczególności kary ograniczenia wolności sąd może orzec w jej miejsce zastępczą karę pozbawienia wolności, czego konsekwencją jest odbywanie kary w zakładzie karnym.

Postępowanie przed sądem

Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności poprzedzone jest postępowaniem przed sądem, w trakcie którego sąd dokonuje sprawdzenia przyczyn niewykonywania kary ograniczenia wolności, w szczególności sprawdzenia czy niewykonywanie kary powstało z przyczyn niezależnych od skazanego, jak np. jego długotrwałej choroby czy hospitalizacji. W razie stwierdzenia zasadności dla zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności sąd wydaje postanowienie, na które przysługuje skazanemu zażalenie. 

Co zrobić po wydanym postanowieniu?

Jeśli jeszcze nie doszło do rozpoczęcia wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności, bądź już nawet wtedy, gdy skazany trafił już do zakładu karnego, może on stosownie do treści art. 65a Kodeksu karnego wykonawczego złożyć do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, jeśli załączy do wniosku pisemne oświadczenie, że podejmie się odbywania kary ograniczenia wolności i podda rygorom z nią związanym. 

Rozpoznanie wniosku skazanego

Wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest rozpoznawany przed sąd na posiedzeniu, na którym sąd bada przesłanki jego zasadności, w tym dotychczasową postawę skazanego. Postanowienie sądu podlega ewentualnemu zażaleniu skazanego. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia skazany musi niezwłocznie podjąć się wykonywania orzeczonej mu pierwotnie kary ograniczenia wolności bowiem wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności możliwe jest tylko raz stosownie do treści art. 65a §1 kkw. 

Podsumowanie

Jak wskazano wyżej istnieje możliwość uniknięcia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia przewidzianych przez prawo przesłanek. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej bądź szukasz pomocy przy złożeniu wniosku do sądu penitencjarnego zapraszam do kontaktu z adwokatem w Nowym Sączu zajmującym się prawem karnym. 

Przeczytaj także