W szybko starzejącym się polskim społeczeństwie, coraz więcej rodzin staje przed dylematem rozpoczęcia procedury ubezwłasnowolnienia członka rodziny. Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie możliwości zawierania ważnych umów.

Ile kosztuje w sądzie sprawa o ubezwłasnowolnienie?

Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Opłatę ta należy uiścić przed wniesieniem wniosku do sądu i dołączyć potwierdzenie zapłaty. Dodatkowym kosztem jest opinia biegłego psychologa i psychiatry, zwykle jest to koszt kilkuset złotych. Właściwym miejscowo do prowadzenia sprawy o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy na terenie którego ma miejsce zamieszkania uczestnik, którego dotyczy postępowanie. 

Co napisać w uzasadnieniu wniosku o ubezwłasnowolnienie?

We wniosku należy uzasadnić sytuację życiową i zdrowotną uczestnika, który ma być ubezwłasnowolniony. Należy wykazać, iż wniosek jest zgodny z jego dobrem i jest konieczny dla ustanowienia dla niego opiekuna celem reprezentowania jego praw, bowiem obecna sytuacja powoduje, iż jest on niesamodzielny i bezradny życiowo. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego bądź psychiatry wskazującego na zasadność podjęcia postępowania.

Jakie przyczyny mogą spowodować całkowite ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest, jeśli osoba wskutek wystąpienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim postepowaniem. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, który reprezentuje jej interesy. 

Ile trwa postępowanie o ubezwłasnowolnienie w sądzie?

Postępowanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. W toku takiego postępowania sąd wysłuchuje wnioskodawcę i uczestników. W zależności od stanu zdrowia wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek dokonuje się bądź w sądzie bądź w miejscu zamieszkania. Następnie biegły sądowy psycholog i psychiatra sporządza opinię czy wniosek o ubezwłasnowolnienie biorąc pod uwagę stan zdrowia uczestnika jest zasadny. Postępowanie jest dwuinstancyjne, co oznacza, że od postanowienia sądu I instancji przysługuje apelacja. W toku postępowania obligatoryjnie uczestniczy prokurator. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sąd okręgowy wysyła odpis postanowienia do właściwego sądu rodzinnego – sądu rejonowego celem przeprowadzenie postępowania o ustanowienie opiekuna prawnego.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Zgodnie z treścią 545 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnionym do złożenia wniosku jest małżonek osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, a także jej przedstawiciel ustawowy.  Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.

Podsumowanie

W Twojej rodzinie zachodzi konieczność zainicjowania sprawy o ubezwłasnowolnienie członka rodziny. Potrzebujesz porady prawnej adwokata w Nowym Sączu? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także