Kiedy sąd zasądza nawiązkę?

W przypadku stwierdzenia winy sprawcy wypadku komunikacyjnego sąd często zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, do zapłaty której po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej zobowiązany jest sprawca wypadku. 

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu z polisy OC uiszczonej nawiązki?

Wskazać należy, iż ubezpieczyciel zwykle odmawia dobrowolnej wypłaty uiszczonej na rzecz pokrzywdzonego przez sprawcę wypadku nawiązki. Ubezpieczyciele w swoim stanowisku mającym przemawiać za odmową zwrotu kosztów uiszczonych z tytułu zasądzonej nawiązki powołują się zwykle na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006r., sygn. akt III CZP 129/06. Jednakże stanowisko przedstawione w tejże uchwale pozostaje nieaktualne w związku z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011r. sygn. III CZP 31/11 zgodnie z którą „Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 KK), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.” Uchwała ta pozostaje aktualna, a po  nowelizacji kodeksu karnego od 1 lipca 2015r. tj. już po wydaniu przez SN ww. uchwały, uchylono w art. 39 pkt 6 k.k. nawiązkę, wykreślając ją z katalogu środków karnych, nadając jej tym samym wyłącznie charakter odszkodowawczy, a nie represyjny.

Roszczenie z polisy OC 

Z uwagi na powyższe stanowisko odwołujące się do nieaktualnej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006r., sygn. akt III CZP 129/06 nie może ono stanowić podstawy dla odmowy zwrotu na rzecz sprawcy kwoty nawiązki zapłaconej przez sprawcę na rzecz poszkodowanego w wypadku, skoro takie uprawnienie wynika z treści art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. 

Postępowanie sądowe i pomoc prawna

Postępowanie o zapłatę zwrotu uiszczonej przez sprawcę nawiązki może być prowadzone również przed sądem rejonowym miejscowo właściwym dla miejsca zamieszkania sprawcy wypadku. Adwokat Tomasz Leśnik udziela porad prawnych w kancelarii adwokackiej w Nowym Sączu oraz reprezentuje klientów przed właściwymi sądami w sprawach o zapłatę z tytułu zapłaconej przez sprawcę nawiązki. Dotyczy Cię taka sprawa? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także