W ostatnim artykule poruszony został temat przesłanek przemawiających za ustanowieniem opieki naprzemiennej. W niniejszym wpisie zostanie wyjaśniona kwestia wpływu ustalenia przez sąd opieki naprzemiennej na zasady regulowania alimentów na małoletnie dziecko. 

Czy oboje rodziców płaci alimenty po równo?

Z istoty opieki naprzemiennej wynika, iż udział rodziców w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem jest równy. Nie oznacza to automatycznie, że wygasa obowiązek alimentacyjny rodziców na dziecko. Nadal rodzice zobowiązani są do łożenia na dziecko. Obowiązek ten w orzeczeniu sądowym może sprowadzać się do zapisu, iż sąd zobowiązuje każdego z rodziców do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, w domyśle w sposób równy, bądź też, po dokładnym przeanalizowaniu wszelkich istotnych kwestii danej rodziny ustalić, iż pomimo równej osobistej opieki nad dzieckiem, jeden z rodziców zobowiązany jest do przekazywania dodatkowo alimentów na rzecz drugiego z rodziców.

Kiedy sąd zasądza alimenty przy opiece naprzemiennej?

Sytuacje takie mają miejsce, kiedy przykładowo między rodzicami istnieje znaczna dysproporcja zarobków, bądź też wyłącznie jeden z rodziców pokrywa wydatki o charakterze niepowtarzalnym w danym miesiącu, jak np. czesne za szkołę czy przedszkole, wydatki na leczenie, rehabilitację, itp. Oczywiście jeśli między rodzicami jest zgoda, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby umówić się, iż np. takie wydatki szkolne będą płacone naprzemiennie w kolejnych miesiącach. Wszystko to może zostać zawarte w pisemnym porozumieniu między rodzicami wypracowanym w toku postępowania.

Opieka naprzemienna a 800 plus?

W przypadku ustalenia przez sąd opieki naprzemiennej, co do zasady każdy z rodziców może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłatę świadczenia „800+”. W takiej sytuacji świadczenie ulega podzieleniu i jest wypłacane po połowie każdemu z rodziców. Oczywiście do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające fakt ustalenia opieki naprzemiennej nad danym dzieckiem. 

Podsumowanie

W związku z rosnącą popularnością orzekania przez sądy opieki naprzemiennej nad dzieckiem zasadnym jest dążenie przez rodziców do wypracowania porozumienia również w zakresie ponoszenia kosztów jego utrzymania. W przeciwnym razie alimenty te są ustalane przez sąd po przeanalizowaniu wszelkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Potrzebujesz porady prawnej adwokata w Nowym Sączu bądź szukasz pełnomocnika, który poprowadzi Twoją sprawę rodzinną? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także