W jednym z moich wpisów na blogu w październiku 2023r. przedstawiłem zagadnienie dotyczące możliwości domagania się przez sprawcę wypadku zwrotu nawiązki od ubezpieczyciela w ramach polisy OC. Przedstawiłem stanowiska doktryny jak również aktualne jak i historyczne stanowisko w tych sprawach prezentowane przez Sąd Najwyższy. 

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie sądu dla sprawcy wypadku

W toku postępowania, w którym reprezentowałem sprawcę wypadku prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu uzyskałem pozytywne rozstrzygnięcie i sąd na mocy wyroku z dnia 4 października 2023r. w sprawie do sygn. akt I C 546/23 zasądził na rzecz powoda kwotę 10.000 zł wraz z należnymi odsetkami, a nadto obciążył pozwanego ubezpieczyciela kosztami postępowania. Przed wniesieniem do sądu pozwu o zapłatę mój klient dobrowolnie uregulował nawiązkę orzeczoną w toku postępowania karnego przez sąd, a następnie domagał się zwrotu tejże kwoty od ubezpieczyciela, który stanowczo odmawiał wypłaty, przyjmując, iż jest to świadczenie o charakterze penalnym a nie odszkodowawczym i stanowi element kary więc nie jest objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczyciela w ramach zawartej polisy OC. 

Apelacja ubezpieczyciela i końcowe rozstrzygnięcie

Z wyrokiem sądu I instancji nie zgodził się ubezpieczyciel, który w całości zaskarżył apelacją wyrok. W dniu 26 czerwca 2024r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie do sygn. akt III Ca 857/23 oddalił w całości apelację ubezpieczyciela i obciążył go kosztami postępowania apelacyjnego. Tym samym wyrok stał się prawomocny. 

Kilka dni później ubezpieczyciel zapłacił na rzecz mojego klienta całość należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Podsumowanie

W powyższej sprawie sądy obu instancji podzieliły stanowisko prezentowane w uchwale Sądu Najwyższego w sprawie do sygn. akt III CZP 31/11 z dnia 13 lipca 2011r.

Masz podobną sprawę? Szukasz pomocy prawnej adwokata w Nowym Sączu? Potrzebujesz pełnomocnika w sprawie sporu z ubezpieczycielem? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także