Od momentu wprowadzenia z dniem 1 kwietnia 2016r. tzw. „programu 500 +” czyli świadczeń należnych uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 195) zaczęły się pojawiać wątpliwości jak uzyskiwane świadczenia z programu wpłyną na wysokość alimentów należnych na dziecko, a także czy dadzą choćby możliwość wytoczenia powództwa o obniżenie alimentów już zasądzonych.

W teorii to świadczenie wychowawcze

Jak wskazano w art. 4 ust. 1 ww. ustawy celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W tym miejscu koniecznie należy odnieść się do art. 128 i 135 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz.U. 1964, nr 9, poz.59 z późn. zm.) dalej „KRO”. Obowiązek alimentacyjny to zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, które obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wysokość tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Praktyka sądowa i zmiany ustawodawcy

Początkowo sądy przyjmowały, iż świadczenie w ramach programu „500+” z uwagi na swój cel służy zabezpieczeniu potrzeb uprawnionego do alimentacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyrokach i miało wpływ na wysokość ustalonych alimentów. Jednakże ustawodawca uzasadniając, iż nie miał na celu poprzez przyznane świadczenie doprowadzić do pomniejszenia wysokości uzyskiwanych dotąd alimentów przez uprawnionych, nowelizacją art. 135 § 3 KRO wprost wprowadził zapis w § 3 pkt 3, iż na wysokość alimentów nie ma wpływu świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WNIOSEK

Począwszy od 20 sierpnia 2016r. z uwagi na literalnie wprowadzony zakaz przez ustawodawcę brak jest zatem podstaw do domagania się obniżenia wysokości alimentów na uprawnionego tylko z uwagi na przyznanie rodzicowi pod którego opieką pozostaje uprawniony świadczeń wychowawczych w ramach tzw. „programu 500 +”. Żądanie obniżenia alimentów musi wynikać z innych przyczyn, które mają wpływ na wysokość usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub ze zmiany zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Masz pytania? Adwokat Tomasz Leśnik zaprasza do kontaktu w kancelarii w Nowym Sączu.

Przeczytaj także