Celem poprawienia sytuacji osób znajdujących się w najgorszej sytuacji życiowej został utworzony Fundusz Alimentacyjny, którego zadaniem jest zaspokajanie alimentów na rzecz uprawnionych, po spełnieniu określonych warunków. 

Kto może otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Alimenty orzeczone wyrokiem sądowym mogą być wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny. Wcześniej jednakże należy uzyskać dokument od komornika sądowego potwierdzający bezskuteczność egzekucji. Alimenty są wypłacane w wysokości miesięcznych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie. 

Alimenty wypłacane są do ukończenia 18. roku życia przez uprawnionego do alimentów. Okres ten może być wydłużony maksymalnie do 25. roku życia, w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Alimenty mogą być przyznane bezterminowo tylko w sytuacji wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypłata świadczeń alimentacyjnych ustaje jednakże w sytuacji zawarcia związku małżeńskiego przez uprawnionego bądź umieszczenia uprawnionego w pieczy zastępczej. 

Kryterium dochodowe w 2024r. przy wypłacie świadczenia

Począwszy od 1 października 2023r. kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym uprawniające do ubiegania się o wypłatę świadczenia wynosi 1209zł. Kwota ta została podniesiona po 3 latach o wskaźnik waloryzacji. Kolejne podniesienie kwoty przewidywane jest w 2026r., chyba, że do tego czasu ulegną zmianie przepisy regulujące kwestie wskaźnika waloryzacji. Przy wypłacie świadczenia uwzględnia się zasadę „złotówka za złotówkę”, co powoduje, że po przekroczeniu progu dochodowego świadczenie jest zmniejszane proporcjonalnie ponad przekroczony limit dochodowy, a nie następuje odmowa wypłaty w całości po przekroczeniu progu choćby o złotówkę. 

Procedura uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osoba chętna uzyskać świadczenie, bądź zwykle jej przedstawiciel prawny w przypadku małoletnich, winien złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy. Koniecznym wymogiem formalnym dla spełnienia kryteriów wniosku jest przedłożenie zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Czy konieczne jest uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty przed złożeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego?

Aby móc uzyskać od komornika zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, niezbędne jest uprzednie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Podstawą dla prowadzenia takiego postępowania jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, którym jest wyrok sądu bądź ugoda zawarta przed sądem. Tym samym niezbędnie konieczne jest uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty na rzecz uprawnionego zanim podejmie się działania zmierzające do uzyskania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu alimentów? Szukasz adwokata w Nowym Sączu, który poprowadzi Twoją sprawę o zasądzenie alimentów? Zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj także